نسیم حیات

طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی

نسیم حیات

طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی

برنامه‌ی مطالعاتی سطح دوم(متوسط) وسوم(عالی) در فایل مراحل وشرایط طرح مطالعاتی نسیم حیات قابل دریافت ومطالعه میباشد.

برنامه مطالعاتی و شیوه ی اجرایی سطح اول ( عمومی )

هدف : فهم درست و عمیق نسبت سنت و تجدد و به دست آوردن تعریف صحیح از انقلاب اسلامی

ردیف

نام مقاله

اسم کتاب

تعداد صفحات

قالب

 

1         

هنر ، فرهنگ ، تهاجم فرهنگی

-

22

مطالعه

هفته اول

کارگاه 1 : توجیه طرح نسیم حیات

 

2         

‌‌آغاز هجرت ‌عظیم‌

فتح خون

17

مطالعه

3         

‌‌کوفه‌

فتح خون

17

4         

مناظره‌ی عقل‌وعشق‌

فتح خون

9

5         

‌‌قافله‌ ی عشق‌ در سفرتاریخ‌

فتح خون

15

6         

کربلا‌

فتح خون

10

هفته دوم

جلسه 1 :  کنترل مطالعه

 

7         

‌‌ناشئه‌‌اللیل‌

فتح خون

14

مطالعه

8         

‌‌فصل‌تمییز خبیث‌ از طیب‌

فتح خون

18

9         

‌‌غربال ‌دهر‌

فتح خون

7

10     

‌‌سیاره‌ی رنج‌

فتح خون

13

11     

تماشاگه ‌راز‌

فتح خون

6

هفته  سوم

جلسه 2 :  کنترل مطالعه

 

هفته  چهارم کارگاه آموزشی 2 : مبانی دینی اندیشه شهید آوینی

 

12     

سفر به سرزمین نور

نسیم حیات

12

مطالعه

13     

حج جانبازان

نسیم حیات

12

14     

‌روزگاری‌ نو

آغازی بر یک پایان

1

15     

داغ ‌بی ‌تسلی

آغازی بر یک پایان

4

16     

‌مبشرصبح

آغازی بر یک پایان

3

17     

فراق یار

نسیم حیات

7

هفته  پنجم

جلسه 3 :کنترل مطالعه

 

18     

بشیر عشق در شهر کوران

نسیم حیات

7

مطالعه

19     

انقلاب سنگ

نسیم حیات

34

20     

رایحه انقلاب اسلامی لبنان

نسیم حیات

39

21     

سه نسل آواره

نسیم حیات

14

هفته  ششم

جلسه 4 : کنترل مطالعه

 

22     

خنجر و شقایق

نسیم حیات

36

مطالعه

23     

بوسنی در خون

نسیم حیات

5

24     

‌صلیبی ‌از خون‌ سرخ

آغازی بر یک پایان

3

25     

ارتش‌ متحد اسلامی

آغازی بر یک پایان

4

هفته  هفتم

جلسه 5:  کنترل مطالعه

 

26     

‌فرهنگ‌ یا فرهنگ ‌توسعه؟

رستاخیز جان

4

مطالعه

27     

رستاخیز جسم‌ و رستاخیز جان

رستاخیز جان

11

28     

زبان ‌و فضا

رستاخیز جان

4

29     

تکرار مکررات

رستاخیز جان

4

هفته هشتم

جلسه 6 : کنترل مطالعه

 

هفته  نهم

کارگاه آموزشی 3 : فرهنگ ، انقلاب اسلامی

 

30     

مقدمه

توسعه و مبانی تمدن غرب

5

جلسه گروهی

31     

‌در معنای‌ توسعه

توسعه و مبانی تمدن غرب

9

32     

‌توسعه ‌یافتگی، اوتوپیای‌ قرن ‌حاضر‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

11

هفته دهم

جلسه 7 : مباحثه گروهی

 

33     

‌بهشت‌ زمینی‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

17

جلسه گروهی

34     

‌میمون ‌برهنه!

توسعه و مبانی تمدن غرب

10

هفته یازدهم

جلسه 8 : مباحثه گروهی

 

35     

‌توسعه‌ برای‌ تمتع‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

10

جلسه گروهی

36     

‌تمدن‌ اسراف ‌و تبذیر‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

10

37     

‌عمق‌ فاجعه‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

12

هفته دوازدهم

جلسه 9 : مباحثه گروهی

 

هفته سیزدهم

کارگاه آموزشی 4 : توسعه اتوپیای غرب

 

38     

‌دیکتاتوری ‌اقتصاد

توسعه و مبانی تمدن غرب

22

جلسه گروهی

39     

‌از دیکتاتوری‌ پول ‌تا اقتصاد صلواتی‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

12

40     

‌و ما ادراک ‌ما البانک؟‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

8

41     

‌سود پرستی، بنیاد اقتصاد آزاد‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

18

هفته  چهاردهم و پانزدهم

جلسه10 و 11: مباحثه گروهی

 

هفته شانزدهم

کارگاه آموزشی 5 : توسعه و اقتصاد

 

42     

‌نظام ‌آموزشی ‌و آرمان‌ توسعه ‌یافتگی

توسعه و مبانی تمدن غرب

12

جلسه گروهی

43     

‌نظام‌آموزشی‌ غربی، محصول‌ جدایی ‌علم ‌از دین

توسعه و مبانی تمدن غرب

12

هفته هفدهم  

جلسه 12 :مباحثه گروهی

 

44     

‌انسان‌ از نسل‌میمون، خرافه‌ای ‌جاهلانه‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

24

جلسه گروهی

45     

‌تأملی‌ بیشتر در خلقت‌ انسان ‌نخستین‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

14

هفته هجدهم

جلسه 13 : مباحثه گروهی

 

46     

‌نوح‌ نبی(ع) و تاریخ‌ تمدن‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

12

جلسه گروهی

47     

‌ترقی ‌یا تکامل؟‌

توسعه و مبانی تمدن غرب

11

هفته نوزدهم

جلسه 14 : مباحثه گروهی

 

هفته بیستم  

کارگاه آموزشی 6 : نظام آموزشی جدید و مبانی تمدن غرب

 

48     

‌گرداب‌ شیطان

آغازی بر یک پایان

11

جلسه گروهی

49     

‌یک‌ هشدار!

حلزون های خانه به دوش

14

هفته بیست یکم  

جلسه 15 : مباحثه گروهی

 

50     

کدام ‌عرفان

حلزون های خانه به دوش

6

مطالعه

51     

وقتی ‌روشنفکران ‌وارث‌ انقلاب‌ می‌شوند…

حلزون های خانه به دوش

6

52     

از مایکل‌ جکسون‌ تا شهرنوش ‌پارسی‌پور

حلزون های خانه به دوش

8

53     

ژورنالیسم‌حرفه‌ای

حلزون های خانه به دوش

3

هفته بیست و دوم

جلسه 16 : کنترل مطالعه

 

54     

‌آفات‌ غرض‌ ورزی

حلزون های خانه به دوش

8

جلسه گروهی

55     

‌انقلاب ‌اسلامی ‌و اتوپیای ‌غرب‌زدگان

حلزون های خانه به دوش

9

56     

‌کانون‌ کدام ‌نویسندگان؟

حلزون های خانه به دوش

5

57     

حلزون‌های‌ خانه ‌به ‌دوش

حلزون های خانه به دوش

11

58     

روشنفکران‌ و معاصر بودن

حلزون های خانه به دوش

10

هفته بیست و سوم

جلسه 17: مباحثه گروهی

 

هفته بیست و چهارم

کارگاه آموزشی 7 : انقلاب اسلامی و جریان روشنفکری

 

59     

جنگ در آئینه مصفای نقاشی متعهد

انفطار صورت

16

جلسه گروهی

60     

انفطار صورت

انفطار صوت

14

61     

آیا تئاتر زنده ‌می‌ماند؟

رستاخیز جان

8

هفته بیست و پنجم

جلسه 18 : مباحثه گروهی

 

62     

گرافیک و تحولات تاریخی

انفطار صورت

14

جلسه گروهی

63     

گرافیک و انقلاب اسلامی

انفطار صورت

8

64     

زبان گرافیک و سمبل‏هایش

انفطار صورت

16

هفته بیست و ششم

جلسه  19 : مباحثه گروهی

 

هفته بیست و هفتم

کارگاه آموزشی 8 : هنر و انقلاب اسلامی